کاردرمانی، گفتار درمانی، موسیقی درمانی، رشد اجتماعی، چهار ساله، ارتباط مثبت، عروسک، ارتباط کلامی، تقلید، حیوانات مصنوعی