کاردرمانی ذهنی و جسمی در کوشا
کاردرمانی ذهنی و جسمی

کاردرمانی ذهنی و جسمی

کاردرمانی “Occupational therapy”، شاخه ای از علوم توانبخشی است که هدف آن توانمند سازی فرد به گونه ای است که بتواند به طور مستقل زندگی کند، مولد باشد و از زندگی خود لذت ببرد.  کودکی که از مداخله کاردرمانی بهره می برد، به علل مختلفی در استفاده از تمام و یا برخی مهارتهای خود، اعم از حرکتی، شناختی، ادراکی، رفتاری، اجتماعی و یا گفتاری دچار ضعف و ناتوانی استکاردرمانگر Occupational therapist به کودک در بازتوانی عملکردهای ذهنی، جسمی و رفتاری کمک می کند.  

  • چگونه از خود مراقبت کند
  • به چه صورت فعالیتهایش را انجام دهد 
  • چگونه تفریح کند و  …
  •  

در مداخلات کاردرمانی ذهنی و جسمی به فرد کمک می شود تا 

 

  • عملكردهاي اجراييش بهبود يافته و تقويت شود.

تمركز بيشتري داشته باشد.
به آنچه ميبيند و ميشنود به درستي دقت كند.
بهتر به خاطر بسپارد و حافظه اش تقويت شود
بتواند برنامه ريزي و زمان بندي كند.
مهارتهاي حركتي را اصلاح و تقويت كند.
در حركات خود تعادل و هماهنگي بيشتري داشته باشد.
از حواس پنجگانه اش به درستي استفاده كند.

 

به طور کلی در کاردرمانی کوشا؛ مداخلات کاردرمانی برای کودکان در اشکال زیر صورت می پذیرد:

  • کاردرمانی ذهنی و جسمی
  • بازی درمانی انفرادی و گروهی
  • پردازشگر هوشمند
  • موسیقی درمانی