آموزش موسیقی چگونه مغز را شکل می دهد؟

موسیقی دان ها بطور مشخص مغز متفاوتی دارند. برای نمونه عکس برداری از مغز افرادی که پیانو می نوازند نشان می دهد که مغز انها در قسمت کنترل انگشت ها بزرگتر از دیگران است.
علاوه بر این اسکن مغز کودکان نه تا یازده ساله نشان میدهد که کودکان که با سازها بازی کرده اند بطور معنی داری حجم ماده خاکستری مغزشان در قشر حسی-حرکتی و درقسمت پشت مغز بیشتر از سایر کودکان است. 

ژنتیک: 

این که حجم ماده خاکستری مغز موسیقی دان ها بیشتر است، یک قضیه ساده ژنتیکی نیست. تحقیقات نشان داده است که مغز کسانی که موسیقی نمی نوازند در پاسخ به آموزش موسیقی تغییر می کند.

آیا این تفاوتها در مغز نشان دهنده تفاوت درهوش است؟

ممکن  است اینطور باشد زیرا در یک مطالعه بر روی بچه های نه تا یازده ساله، طی اجرای چند تست؛ کسانی که موسیقی کار میکردند بهتر از افرادی که موسیقی کار نمی کردند، بودند و در فرهنگ لغات و زدن ضربات اهسته و پیوسته با انگشت، به طور معنی داری امتیازبالاتری گرفتند.
آن ها همچنین گرایش بیشتری به سمت مهارتهای ریاضی وفضایی داشتند ولی از نظر اماری قابل توجه نبود.

موسیقیدان ها تکالیف شناختی رابهتر انجام می دهند:

کودکان با اموزش موسیقی اغلب موفقیت بیشتری در اعمال شناختی پیدا می کنند.
به عنوان مثال بررسی روی کودکان 4 تا 6 ساله که در معرض موسیقی بوده اند، نشان میدهد که عملکرد حافظه بهتری نسبت به سایرین دارند.

موسیقیدان ها به طور معنی داری در موارد زیر بهتر عمل می کنند:

 • مهارتهای خواندن
 • فرهنگ لغت
 • حافظه کلامی
 • صوت شناسی
 • توانایی های ریاضی
 • مهارتهای زمانی-فضایی

چرا کلاس موسیقی مهارتهای کودکان را افزایش می دهد؟ 

 • در دوره های زمانی طولانی توجه خود را روی یک موضوع متمرکز مینمایید.
 • علایم موسیقی رارمز گشایی میکنند.
 • علایم موسیقی رابه نمونه های دقیق عملیاتی تبدیل میکنند.
 • انواع صدا را درهر زمان تشخیص می دهند .
 • نقش قطعات صدا را در هر زمان تشخیص می دهند.
 • قطعات بلند موسیقی رابه یاد میسپارند.
 • نسبتهای زمانی نت ها را میفهمند.
 • با اجرای یک مجموعه موسیقی بداهه سرایی را یاد میگیرند.
ما را به دیگران معرفی کنید!