آیا می دانید گفتاردرمانگر چه اختلالاتی را درمان می کند؟

گفتاردرمانی شاخه ای از علم توانبخشی است که اغلب به مشاوره و درمان مشکلات گفتاری و زبانی افرادی می پردازد که یا به صورت مادرزادی و ارثی، یا در دوره ی رشد و یا به دلیل آسیب های بعد از تولد و محیطی دچار این مشکلات شده اند. آسیب شناس گفتار و زبان با انجام ارزیابی های بالینی و تخصصی به تشخیص و در نهایت برنامه ریزی برای درمان مشکلات گفتاری می پردازد.

طبق تقسیم بندی انجمن گفتاردرمانی آمریکا این اختلالات عبارتنداز:

اختلالات بیانی: آن دسته از مشکلاتی هستند که در آن یا کودک دچار تأخیر در شروع گفتار است و یا در چیدن کلمات در کنار هم و ساختن جمله ناتوان و ضعیف است که در این صورت کودک نمی تواند ارتباط خوبی با دیگران داشته باشد.

اختلالات تلفظی: نادرست تلفظ کردن صدا یا صداهایی درکلمات،مانندگفتن (تیپ به جای سیب یاگدو به جای گردو)

اختلالات در روانی بیان وسرعت بیان: مانندلکنت،تندگویی یاجویده گویی که تحت شرایطی جریان صحبت کردن بوسیله وقفه های نابجا،تکرارپشت سرهم صداها یا کلمات وکشیدن بخشی ازکلمات متوقف وشکسته می شود. مانند(س…س…س…سلام)

اختلالات بلع و تغذیه: اغلب در نوزادان نارس دیده می شود که به صورت مشکل در مکیدن و بلع وجود دارد.در کودکان به صورت مشکلات در جویدن و بلع غذا و پریدن مکرر مایعات به حنجره و ریه می باشد که اگر درمان نشود به اختلالات گفتاری منجر خواهد شد. 

اختلالات صوتی وحنجره ای:هرگونه مشکلی درزیروبمی، بلندی و کیفیت صدای گوینده که شنونده رامتوجه اختلال در صدا نماید، دراین طبقه قرارمی گیرد؛ اعم ازگرفتگی صدا، وجودصدای زنانه درمردانه، وجودصدای مردانه و بم درزنان، ناتوانی درصحبت کردن باصدای بلند،صحبت کردن بصورت تودماغی یاحلقی و… .

اختلالات درکی: هرگونه اختلال دردرک و یا دریافت گفته های دیگران را گویند که غالبا پس ازضربه های وارده به سر، سکته های مغزی و آسیب های مغزی درافراد اسیب دیده ایجاد می شود.

مطالب مرتبط

اختلال در تلفظ صداي گفتاري

چه زمانی باید به گفتاردرمانگر مراجعه نمایید؟

ما را به دیگران معرفی نمائید
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •