آیا می دانید گفتاردرمانگر چه اختلالاتی را درمان می کند؟

گفتاردرمانی شاخه ای از علم توانبخشی است که اغلب به مشاوره و درمان مشکلات گفتاری و زبانی افرادی می پردازد. مشکلاتی که یا به صورت مادرزادی و ارثی، یا در دوره ی رشد و یا به دلیل آسیب های بعد از تولد و محیطی دچار این مشکلات شده اند.
آسیب شناس گفتار و زبان با انجام ارزیابی های بالینی و تخصصی به تشخیص و در نهایت برنامه ریزی برای درمان مشکلات گفتاری می پردازد. طبق تقسیم بندی انجمن گفتاردرمانی آمریکا این اختلالات عبارتنداز:

اختلالات بیانی:

آن دسته از مشکلاتی هستند که در آن یا کودک دچار تأخیر در شروع گفتار است و یا در چیدن کلمات در کنار هم و ساختن جمله ناتوان و ضعیف است که در این صورت کودک نمی تواند ارتباط خوبی با دیگران داشته باشد.

اختلالات تلفظی:

نادرست تلفظ کردن صدا یا صداهایی درکلمات،مانندگفتن (تیپ به جای سیب یاگدو به جای گردو)

اختلالات در روانی بیان وسرعت بیان:

مانندلکنت، تندگویی یا جویده گویی که تحت شرایطی جریان صحبت کردن بوسیله وقفه های نابجا، تکرار پشت سرهم صداها یا کلمات و کشیدن بخشی ازکلمات متوقف وشکسته می شود. 

اختلالات بلع و تغذیه:

اغلب در نوزادان نارس دیده می شود که به صورت مشکل در مکیدن و بلع وجود دارد. در کودکان به صورت مشکلات در جویدن و بلع غذا و پریدن مکرر مایعات به حنجره و ریه می باشد که اگر درمان نشود به اختلالات گفتاری منجر خواهد شد. 

اختلالات صوتی وحنجره ای:

هرگونه مشکلی درزیروبمی، بلندی و کیفیت صدای گوینده که شنونده را متوجه اختلال در صدا نماید، دراین طبقه قرارمی گیرد؛ اعم ازگرفتگی صدا، وجودصدای زنانه درمردانه، وجودصدای مردانه و بم درزنان، ناتوانی درصحبت کردن باصدای بلند، صحبت کردن بصورت تودماغی یاحلقی و… .

اختلالات درکی:

هرگونه اختلال دردرک و یا دریافت گفته های دیگران را گویند که غالبا پس ازضربه های وارده به سر، سکته های مغزی و آسیب های مغزی درافراد اسیب دیده ایجاد می شود.

ما را به دیگران معرفی کنید!