کاردرمانی کمکی برای همه کودکان

کاردرمانی کودکان چیست؟

 کاردرمانی ، شاخه ای از علوم توانبخشی است که هدف آن توانمندسازی فرد به گونه ای است، که بتواند به طور مستقل زندگی کند، مولد باشد و از زندگی خود لذت ببرد. کودکی که از مداخله کاردرمانی بهره می برد، به علل مختلفی در استفاده از تمام و یا برخی مهارتهای خود، اعم از حرکتی، شناختی، ادراکی، رفتاری و یا گفتاری دچار ضف و ناتوانی است.

کاردرمانگر به کودک در بازتوانی عملکردهای ذهنی، جسمی و رفتاری کمک می کند. به کودک می آموزد چگونه از خود مراقبت کند، به چه صورت کار کند و چگونه تفریح کند. به وی آموزش میدهد تا یاد بگیرد چگونه امور روزانه اش را انجام دهد. کاردرمانگر هر چیزی را که مانع انجام فعالیت های طبیعی کودک باشد تغییر میدهد، بنابراین وی با مشارکت والدین در محیط زندگی کودک تغییراتی میدهد تا کودک بتواند بهتر زندگی کند. کاردرمانگر ابزارهای خاصی به کودک میدهد تا وی با کمک آنها بتواند بهتر کارهایش را انجام دهد، و مهارت های خود را در انجام فعالیت هایش ارتقا دهد.

--

یک کاردرمانگر به کودک کمک میکند تا:

  • مهارت های دستی خود را بهتر کرده و بتواند با ابزارهای مختص به خود، به راحتی کار کند.
  • هماهنگی های کودک را افزایش می دهد و از این طریق عملکردهای حرکتی او را ارتقا می دهد.
  • کودکانی که مشکلات یادگیری دارند بتوانند فعالیت های شخصی و اجتماعی و بسیاری کارهای دیگر را بهتر انجام دهند.
  • زمانی که اختلالات رفتاری و انطباقی دارند بتوانند رفتارهای متناسب با هر موقعیت را از خود بروز دهند.
  • اگر مشکلات تمرکز دارند بتوانند از مهارت های خود به درستی استفاده کنند.
 

در کاردرمانی کوشا مداخلات کاردرمانی در قالب جلسات کاردرمانی ذهنی و جسمی، بازی درمانی، موسیقی درمانی و کاردرمانی پردازشگر هوشمند در جهت ارتقای توانمندی و رفع اشکالات کودکان انجام می شود. 

ما را به دیگران معرفی کنید!