کاردرمانی کودکان چیست؟

 کاردرمانی “Occupational therapy”، شاخه ای از علوم توانبخشی است که هدف آن توانمند سازی فرد به گونه ای است که بتواند به طور مستقل زندگی کند، مولد باشد و از زندگی خود لذت ببرد.  کودکی که از مداخله کاردرمانی بهره می برد، به علل مختلفی در استفاده از تمام و یا برخی مهارتهای خود، اعم از حرکتی، شناختی، ادراکی، رفتاری و یا گفتاری دچار ضف و ناتوانی است.

کاردرمانگر Occupational therapist به کودک در بازتوانی عملکردهای ذهنی، جسمی و رفتاری کمک می کند.  چگونه از خود مراقبت کند، به چه صورت کار کند و چگونه تفریح کند. به وی آموزش میدهد تا یاد بگیرد چگونه امور روزانه اش را انجام دهد. کاردرمانگر هر چیزی را که مانع انجام فعالیت های طبیعی کودک باشد تغییر میدهد. وی با مشارکت والدین درمحیط زندگی کودک تغییراتی میدهد تا وی بتواند بهتر زندگی کند.  ابزارهای خاصی به فرد میدهد تا وی با کمک آنها بتواند بهتر کارهایش را انجام دهد و مهارت های فرد را در انجام فعالیت هایش ارتقا میدهد.

یک کاردرمانگر به کودک کمک میکند تا:

 • مهارت های دستی خود را بهتر کرده و بتواند با ابزارهای مختص به خود، به راحتی کار کند.
 • هماهنگی های کودک را افزایش می دهد و از این طریق عملکردهای حرکتی او را ارتقا می دهد.
 • کودکانی که مشکلات یادگیری دارند بتوانند فعالیت های شخصی و اجتماعی و بسیاری کارهای دیگر را بهتر انجام دهند.
 • کودکانی که مشکلات رفتاری و انطباقی دارند بتوانند رفتارهای متناسب با هر موقعیت را از خود بروز دهند.
 • کودکانی که مشکلات تمرکز دارند بتوانند از مهارت های خود به درستی استفاده کنند.
ما را به دیگران معرفی نمائید
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •