بازی درمانی برای کودکان

بازی درمانی را بهتر بشناسیم

نخستین سال های زندگی کودک، مهمترین دوره آموزش به شمار می رود. در صورتی که امکانات مناسب در دسترس آنان قرار گیرد، شخصیت، یادگیری و هوش کودکان بسط و گسترش قابل ملاحظه ای می یابد. از آنجایی که بازی مقدمۀ یادگیری و وسیله ای برای پرورش رشد کودک است، در نتیجه کودک به وسیله بازی یاد می گیرد: گوش کند، آموزش ها را دنبال کند، به دستورالعمل های بازی پاسخ دهد، تصمیم گیری کند و مهارتهای خود را پرورش دهد. 

کودکان هنگام بازی می توانند به نتیجة رفتار خود پی ببرند و دیدگاه ها و احساساتشان را بیان نمایند. با خیال پردازی آرزوهایشان را به واقعیت نزدیک نمایند و بر نگرانی ها و اضطراب هایشان فائق شوند. 

 ----

بازی درمانی، به عنوان یک تجربه بازی که خود نوعی درمان است، رابطه امنی بین کودک و درمانگر برقرار می كند. در تجربه بازی درمانی، کاردرمانگر که در حیطه بازی درمانی فعالیت میکند، محوطه امنی به کودک می دهد تا خود را امتحان کند و از طریق بازی خود را ابراز نماید و با انجام این کار یاد بگیرد که خود را بهتر بشناسد؛ تا بدانجا که دانش خود را در مورد به کار گیری ظرفیت های خود در راههای مناسب تر بالا ببرد.

هدف و کارکرد بازی درمانی 

هدف از بازی درمانی ایجاد یک محیط صمیمانه و راحت است تا کودک بتواند در هنگام درمان از توانایی های خود، در حل مشکلات بهره گیرد. کودک در خلال بازی، دنیای گسترده و فراتر از حد ظرفیت خود را، به جهانی کاهش می دهد که توانایی دستکاری آنرا دارد. بدین ترتیب تصور سلطه بر دنیای برونی به طور موقت در وی ایجاد می شود. 

کاردرمانگر کودک را از دنیای درونی به بیرون کشیده و به ارتباط او با دنیا کمک می کند؛ و سبب می شود تا کودک خود را با دنیایی که در آن زندگی می کند، ارتباط داده و تجربه های محدود خود را وسعت بخشد؛ و بدین ترتیب اختلالات رفتاری و ارتباطی و حتی عملکردی کودکان نمایان می شود تا در خلال جلسات با تکنیکها و روشهای مختلف مبتنی بر بازی، حل و فصل می گردد.

ما را به دیگران معرفی کنید!