بی توجهی مانعی جدی برای یادگیری آنلاین کودکان

کودکان بی توجه 

کودکی که از بی توجهی رنج می برد یعنی فاکتورهای توجهی در او اشکال عمده دارد؛ نمی تواند خوب گوش کند خوب ببیند و به محرکها به درستی پاسخ دهد.
وقتی در فضای آموزشی کلاس درس با وجود حضور معلم تمامی این اشکالات وجود دارد حال ببینید در فضای آموزش آنلاین چقدر این مساله در او تشدید خواهد شد. عملا حفظ توجه برایش به یک معضل بزرگ تبدیل می شود.

اشکال در فاکتورهای توجهی مستلزم درمان است

اشکال در فاکتورهای توجهی مستلزم درمان است. در غیراینصورت فشار مستمر و عدم توفیق در یادگیری کودک به مرور او را بی انگیزه و نسبت به آموزش منفعل می کند.
اگر نشانه های زیر را در فرزندتان مشاهده می کنید؛ بهتر است حتما با انجام یک ارزیابی جامع کاردرمانی فاکتورهای توجهی را در او بسنجید.
تا چنانچه ضروری است با بهره گیری از مداخلات کاردرمانی بتواند تجربه جذابی را از آموزش آنلاین داشته باشد.

  • در انجام فعالیت های روزمره فراموش کار هستند.
  • توجه ضعیف به جزئیات و اشتباه در تکالیف مدرسه از روی بی دقتی وجود دارد.
  • به وسیله محرک های نامربوط به آسانی دچار حواس پرتی می شوند.
  • در حفظ توجه مشکل دارند.
  • ممکن است اشیاء ضروری برای انجام تکالیف و فعالیت ها را گم می کنند.
  • از درگیر شدن در فعالیتهایی که مستلزم تلاش ذهنی مداوم است اجتناب می کنند و بیزاری یا بی میلی نشان می دهند.
  • از دستورالعمل ها پیروی نمی کنند و از عهده تمام کردن کارها برنمی آیند.
  • در سازماندهی و نظم فعالیتها با مشکل روبه رو هستند.
  • وقتی به طور مستقیم مورد خطاب قرار می گیرند به نظر می رسد که نمی شنوند.


کودکان به مشکلشان اشراف دارند

جالب است بدانید که اغلب این کودکان از وجود اشکالشان با خبر هستند . گاهی بسیار مشتاق برای اینکه وضعیت بهتر شود. در مراجعه به کلینیک بارها شاهد همکاری بسیار مثبت و افزایش انگیزش و مشارکت در طول فرایند درمان از جانب این کودکان بوده ایم .
وقتی رفته رفته تغییرات اتفاق می افتد در قدم اول اعتماد به نفسشان افزایش پیدا می کند و برای تداوم یادگیری بسیار مشتاق و با انگیزه می شوند.
چون حالا دیگر می توانند خوب ببینند و خوب بشنوند و به خاطر بسپارند و به محرکها به درستی و به موقع پاسخ دهند و همچنین  مشارکت مثبت در فرایند آموزش و سایر فعالیتهای روزانه شان داشته باشند.
از متخصصین کوشا کمک بگیرید و به رنج فرزندتان قبل از تشدید نشانه ها و بزرگ تر شدن مشکلات، کمک کنید.  

ما را به دیگران معرفی کنید!