موسیقی درمانی کوشا در اختلال نقص توجه بیش فعالی

موسیقی درمانی و اختلال نقص توجه بیش فعالی

موسیقی درمانی یک روش درمانی مکمل و چند وجهی است. می تواند به روش های مختلف و متنوع در بهبود عملکردهای اجرایی و رفتاری کودکان بیش فعال موثر باشد.
موسیقی درمانی در یک نگاه کلی باعث افزایش توجه و تمرکز، کاهش و کنترل حرکات تکانشی و تقویت مهارت های رفتاری و اجتماعی در کودک بیش فعال می شود.
موسیقی ساختاری قوی و منظم دارد. در این ساختار ریتم، زمان، سرعت و احساس وجود دارد. بنابراین یک ابزار جذاب و آرام بخش برای بیش فعالی می شود که همواره در تنظیم خود جهت ماندن در یک مسیر تلاش و تقلا می کند.

در جلسات موسیقی درمانی کوشا

فارغ از اینکه مراجعه کننده تجربه نواختن ساز و یا انجام سایر فعالیتهای موسیقایی را دارد یا خیر و با توجه به نتیجه جلسه ارزیابی اولیه کوشا، یک سلسله فعالیتهای هدفمند و چند کارکردی، برای شروع،  طراحی و در خلال جلسات انجام می شود. البته چگونگی فعالیتها در کودکان مختلف، متفاوت است.

این فعالیتها شامل

  • انجام بازی های موسیقایی
  • نواختن الگویی سازهای کلیددار، کوبه ای، زهی و بادی 
  • انجام حرکات ریتمیک
  • نواختن با الگوهای مختلف دیداری و شنیداری
  • ساختن آهنگ، شعر و حرکت
  • بازی های مبتنی بر تکنیک های وکال و خواندن آواز

 و بسیاری فعالیتهای متنوع دیگر .

روند جلسات موسیقی درمانی

در  خلال جلسات موسیقی درمانی کوشا و با مشاهده ارتقای مهارتهای خود مدیریتی کودک بیش فعال، علی الخصوص ارتقای سه فاکتور اصلی؛

  • توجه
  • حافظه فعال 
  • انگیزش و مشارکت

رفته رفته سطح فعالیتها به لحاظ دشواری و پیچیدگی و همچنین ترکیب و تنوع  تغییر می کند . کودک همگام با این تغییرات پیش می رود و یاد میگیرد که این مهارتها را به محیط خارج از جلسات موسیقی درمانی نیز تعمیم دهد.

موسیقی درمانی در ارتقای سطح مهارتهای پردازشی، حرکتی، تعادلی، رفتاری و ارتباطی  به کودک بیش فعال کمک می کند. ضمن اینکه بسیاری از مراجعین کوشا پس از ترخیص نواختن یک ساز را نیز با میل و رغبت بسیار آغاز کرده اند.

ما را به دیگران معرفی کنید!