برای کودک بیش فعال دارودرمانی کافی نیست.

والدین عزیز چنانچه فرزند شما تشخیص بیش فعالی دارد، ضروری است که برای بهبود سطح عملکرد او و افزایش توانمندیهایش در حوزه های ذکر شده در ادامه، از مداخلات منظم کاردرمانی در اشکال متفاوت آن، استفاده نماید.

این مهارتها می بایست اصلاح و تقویت شود:

بهبود فاکتورهای توجهی و حافظه

بهبود مهارتهای حرکتی، خود تنظیمی، هماهنگی و تعادل

بهبود مهارتهای رفتاری و اجتماعی

ارتقاي مهارتهاي پردازشي و پردازش حسي

کودک بیش فعال در خلال مداخلات کاردرمانی این توانایی را پیدا می کند كه به درستي خودش را مديريت و کنترل كند و از پس خودش بربيايد.

متاسفانه گاهی متخصصین فراموش می کنند و به تجویز دارو بسنده می کنند و در نتیجه با افزایش سن گرفتاریهای زیادی برای فرد و خانواده به وجود می آید.

درمان دارویی به تنهایی باعث رشد مهارتها  و اصلاح اشکالات و تغییرات عملکردی و رفتاری در کودک نمیشود و این مهم  نیازمند مداخلات کاردرمانی است.

ما بر اساس دانش کاردرمانی و تجربه 15 سال فعالیت در زمینه رفع اشکالات، توانمندسازی و بازتوانی عملکردهای اجرایی و رفتاری کودکان و نوجوانان با شما سخن می گوییم.

ما را به دیگران معرفی نمائید
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •