کاردرمانی کودکان آنلاین و یا حضوری؟

در مداخلات کاردرمانی کودک با هر سطحی از توانایی که باشد، می بایست به حداکثر استقلال و توانمندی خود برسد؛ یعنی خوب خود شود و هرآنچه که بالقوه دارد هم بالفعل شود.

چهار اتفاق مهم در گذر مداخلات می بایست به تدریج و با گذشت زمان روی دهد:

 • اصلاح اشکال
 • ورود به فاز تغییرات مطلوب
 • ارتقا عملکرد (اجرایی/ رفتاری)
 • تعمیم دهی (یعنی همه جا صحیح عمل کند)
 

بنابراین اساسا آنلاین و یاحضوری بودن مداخلات بستگی به نوع اشکالات و البته میزان مشارکت فعال کودک و خانواده خواهد داشت و مهمترین مساله این است که آن چهار اتفاق رخ دهد . یعنی مداخلات کاردرمانی به اهداف اصلی خود برسد و تا تعمیم دهی پیش رود. یعنی زمانی که عملکرد اجرایی و یا رفتاری کودک نه تنها اصلاح شده است بلکه کودک وارد مرحله تغییرات مثبت و پیش رونده شده است و مهارتهای او رشد کرده است و در تمامی محیط ها عملکرد و یا رفتار صحیح را بروز میدهد یعنی درمان به اهداف خود رسیده است و کودک به وضعیت تثبیت عملکردهای اجرایی و یا رفتاری رسیده است که می تواند ترخیص شود. 

 در بسیاری از مواقع و با توجه به نوع اشکالات، در درمان آنلاین؛ اصلاح، تغییر، ارتقا و تعمیم دهی اتفاق نمی افتد و به همین جهت مداخلات می بایست به صورت حضوری باشد. حتی ممکن است اصلاح اشکالات هم تا مراحلی پیش رود اما در خصوص تغییر، ارتقا و تعمیم دهی، درمان آنلاین در بسیاری موارد اثربخشی لازم را نخواهد داشت.

در کاردرمانی و گفتاردرمانی کوشا، پس از جلسه ارزیابی توسط کاردرمانگر، آنلاین و حضوری بودن جلسات مشخص خواهد شد.  که البته در بسیاری از موارد مداخلات کاردرمانی می بایست به صورت حضوری باشد تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

ما را به دیگران معرفی نمائید
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •