قصه گویی برای سن 2 تا 4 سال

 • قصه های کوتاه را برای این گروه سنی انتخاب کنید.
 • قصه هایی را باید برای این گروه تعریف کنید که برایشان قابل فهم و درک باشد.
 • قصه ها یی تعریف کنید که توجه کودکان را به انواع صداها جلب کند؛ مثل صدای انواع حیوانات، باد و باران، صدای هواپیما، رودخانه، انسان و …
 • در این سن کودکان از قصه های هم وزن و هماهنگ لذت می برند. از قصه های شعرگونه و آهنگین استفاده کنید.
 • از کتاب قصه استفاده کنید؛ از کتاب هایی که با تصاویر ساده همراه باشند.
 • بعضی کلماتی که فهم آن برای کودک سخت است، تغییر دهید.
 • در این سن کودکان از قصه های خنده دار لذت می برند. هر ماجرا را با لحن خنده دار تعریف کنید، اما از مسخره کردن بپرهیزید.
 • آلبوم عکس های خانوادگی را به کودک نشان دهید. هر عکس قصه ای دارد. سعی کنید قصه آن عکس را تعریف کنید. بر همین اساس، قصه عکس هایی که در روزنامه و مجله ها می بینید برای کودک تعریف کنید.
 • برای افزایش مهارت های کلامی کودک، او را به قصه گویی دعوت کنید. از او بخواهید از خودش، قصه ای بگوید. ممکن است در روزهای اول، بچه ها همان قصه هایی را که شنیده اند دوباره تعریف کنند.
 • او را تشویق کنید تا برای قصه های خود نقاشی بکشد و آن را توصیف کند. مجموعه نقاشی های او را به کتاب تبدیل کنید.
 • قصه ای را برای کودک تعریف کنید، اما آن را نا تمام بگذارید تا بقیه اش را او بگوید.
 • قصه هایی را که برای کودک گفته اید، دوباره تعریف کنید. درباره قصه با او صحبت کنید واز او سوال کنید تا یاد بگیرد هر چیزی را که می شنود، می خواند یا می بیند بررسی نماید.
 • قصه های کودک را می توانید به شکل نمایش در آورید و با عروسک ها و وسایل بازی او اجرا کنید.
ما را به دیگران معرفی نمائید
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •