از کارگاههای تربیت جنسی استفاده کنید. یک مهارت و یا یک فعالیت جدید برایش ایجاد کنید مثلا آموزش موسیقی و یا هر هنری که دوست دارد این مساله تا حدود زیادی می تواند ریشه های اضطرابی داشته باشد و اگر این مشکل حل شود آن هم خود به خود رفع خواهد شد. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!