زبان گفتگوی فرزندانمام را همیشه ما تعیین می کنیم به این معنی که در طول زمان آنها الگوبرداری می کنند و آنگونه که آموزش دیده اند و یا در محیط شنیده اند گفتگو می کنند. از طرف دیگر هنگامیکه کودکی غر میزند و پاسخ دریافت می کند یاد میگیرد که با غر زدن می تواند نتیجه بگبرد و رفته رفته این رفتار در او نهادینه می شود بنابراین گاهی بهتر است چشم پوشی کنید و اینگونه صحبت کردن فرزندتان را نشنیده بگیرید و در عوض به او شیوه صحیح مکالمه و گفتگو را یاد بدهید خب قطعا ممکن است در ابتدا با مقاومت و لجبازی او مواجه شوید اما صبور باشید و او کم کم یاد می گیرد که غرزدنش خریداری ندارد و مجبور است شیوه بهتری را بر گزیند. ما در کانال بارها و بارها در خصوص مکالمه موثر با فرزندان مطلب گذاشته ایم لطفا مطالعه بفرمایید. اما چنانچه با انجام این کار در مدت زمانی باز هم نتیجه نگرفتید حتما و ضرورتا فرزندتان را در نزد کاردرمانگران به صورت جامع ارزیابی کنید تا اگر اشکال ریشه ای دیگری وجود دارد شناسایی و اقدامات درمانی صورت پذیرد. حتما پیگیر باشید و نگذارید این مساله تا زمان ورودش به مدرسه ادامه دار شود چون ادامه این اشکال قطعا با تشدید و شکل گیری رفتارهای نامساعد دیگری همراه خواهد شد.

ما را به دیگران معرفی کنید!