با توجه به اینکه 5 ماه گذشته و هنوز به شما می چسبد احتمال اینکه اضطراب جدایی داشته باشد وجود دارد که خب این مساله هم با کلاس درمان نمی شود می بایست به یک مرکز کاردرمانی کودکان مراجعه کنید تا پس از ارزیابی با استفاده از مداخلات بازی درمانی و یا سایر اشکال کاردرمانی مساله فرزندتون را حل و فصل نمایند. در کانال به دفعات در خصوص اضطراب جدایی و علایم و نشانه هایی که دارد مطالب گذاشته شده است مطالعه بفرمایید تا مساله برای خود شما هم روشن تر بشود. در صورت تمایل و امکان می توانید با تعیین وقت قبلی به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید: 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!