احتمالا اضطراب جدایی دارد که مستلزم بهره گیری از مداخلات کاردرمانی در اشکال بازی درمانی و یا موسیقی درمانی و … است به مراکز کاردرمانی کودکان مراجعه کنید و پیگیر باشید. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!