می بایست به مشاور مراجعه نمایید. زمانی که در سنین پایین امکاناتی بیش از حد ظرفیت به فرزندانتان می دهید باید منتظر عواقبش هم باشید. در صورت تمایل و امکان می توانید از مشاوره استاد ارجمند جناب آقای دکتر امیر مهدی مراد حاصل، با تعیین وقت قبلی، بهره مند شوید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!