حتما فاکتورهای شنیداری فرزندتون باید چک شود علاوه بر اینکه فاکتورهای توجهی هم اشکال دارد و همین مساله باعث ایجاد و تشدید مشکلات رفتاری در فرزند شما شده است ضروری است که با مراجعه به مراکز کاردرمانی کودکان دقیق ارزیابی شود و از مداخلات کاردرمانی برای حل مشکل استفاده کند.در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!