حتما به کاردرمانی کودکان مراجعه کنید و فرزندتان را به طور کامل ارزیابی نمایید تا اشکالاتش مشخص شود شاید لازم باشد مدتی از مداخلات کاردرمانی در اشکال بازی درمانی ، موسیقی درمانی و … استفاده کنید اما حتما پیگیر باشید نتیجه خواهید گرفت. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!