ممکنه به خاطر تولد فرزند دوم این مسائل به وجود آمده باشد. اما حتما باید غذایش را خودش بخورد. خوراکیهای متفرقه را قطع کنید تا گرسنه شود و سپس در یک ظرف جدید و جذاب غذایش را جلویش بگذارید و به او بگویید که غذایش را بخورد اینگونه تشویقش کنید و حسادتش را تقلیل دهید مطلب کانال را هم در خصوص حسادت فرزندان بزرگتر حتما مطالعه کنید.

ما را به دیگران معرفی کنید!