با سلام؛
به شما پیشنهاد می کنیم که حتما برای فرزندتان از کمک یک روانشناس بالینی نوجوان استفاده کنید. ضمن اینکه ناخن جویدن مخصوصا در این سن و با این مدت، یک فعل انتخابی است و تا خودش با اراده خودش تصمیم به ترک آن نگیرد شما نمی توانید موثر باشید. با توجه به نشانه ها مشکلات کمبود اعتماد به نفس و مسائل رفتاری، ارتباطی و حتی اضطرابی وجود دارد که به آنها زودتر رسیدگی نشده و تشدید شده اند. همه این موارد بهره گیری از کمک روانشناس را برای فرزندتان ضروری می کند.

در صورت امکان و تمایل، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!