متاسفانه این حرف شنوی یک فرایند دو سویه است که از کودکی می بایست در فرزندانمان نهادینه شود در غیر اینصورت تبدیل به یک گفتگوی فرسایشی و یک سیکل معیوب می شود که نه تنها نتیجه ندارد بلکه گاهی هم نتیجه عکس می دهد. بنابراین کمی مطالب مربوط به مکالمات روزمره با کودکان را که در کانال گذاشته شده مطالعه بفرمایید ضمن اینکه می توانید از یک جلسه فرزند پروری استفاده کنید و همزمان فرزندتون رو در یک مرکز کاردرمانی ارزیابی بفرمایید البته با توجه به سن، پس از ارزیابی مشخص می شود که با مداخلات کاردرمانی می توان نتیجه گرفت یا اینکه بهتر است از کمک یک مشاور روانشناس استفاده کنید. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!