در وهله اول به اورولوژیست اطفال مراجعه کنید که از نظر جسمی مطمئن شوید که مشکلی وجود ندارد . اگر اکی بودند باید به مراکز کاردرمانی کودکان مراجعه و ارزیابی شوند تا مشکلاتشان ریشه یابی و حل و فصل شود. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!