فرزندتان را به یک مرکز کاردرمانی کودکان ببرید و کامل ارزیابی کنید شاید لازم است از مداخلات کاردرمانی برای بهبود و حل مشکل استفاده کنید ضمن اینکه شما هم شخصا می بایست از جلسه فرزند پروری برای رفع اشکالاتتان بهره بگیرید. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!