اشکالات اضطرابی، رفتاری و هیجانی دارد که ضرورت دارد به یک مرکز کاردرمانی کودکان مراجعه و با ارزیابی کامل و ریشه یابی مشکلات از مداخلات کاردرمانی جهت حل مساله و درمان فرزندتان استفاده کنید.در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!