فرزند شما احتمالا در مباحث رفتاری و هیجانی دچار اشکالاتی است که البته این یک مقوله کاملا دو طرفه است. بی انگیزگی و رکودی که دچار آن شده است دو سر یک خطا می تواند باشد یا کنترل و حمایتهای بسیار زیادی که شده است و یا بی توجهی که البته به نظر می رسد قسمت اول شاید محتمل تر باشد به هر حال رکود، نارضایتی و بی انگیزگی در کودکان که غالبا ریشه های رفتاری هیجانی دارد نیازمند پیگیری و حل مشکل است بنابراین از طریق یک ارزیابی جامع نزد کاردرمانگران مساله را پیگیری بفرمایید.

ما را به دیگران معرفی کنید!