موقعيتهاي اجتماعي و درسي كودك بستگي به مهارتهاي زباني و رشد مناسب گفتار كودك دارد. اگركودك داراي اشكالات زير باشد، بايد به تاخيرگفتار در او شك برد: * كودكي كه تا 2 سالگي هنوز كلمات را نمي گويد * كودكي كه تا 3 سالگي هنوز جملات كوتاه رانمي گويد. * كودكي كه تا 1 سالگي هنوز به دستورات ساده پاسخ نمي دهد . مثلا بيا اينجا *كودكي كه تا 2 سالگي هنوز به دستورات دو قسمتي پاسخ نمي دهد، مثل بيا اينجا و نان بخور

ما را به دیگران معرفی کنید!