راهکار شما اشتباه بوده و فرزندتون متوجه اشتباهاتش نمیشه ، شما باید به فرزندتون کار اشتباهش را توضیح دهید نه اینکه او بد باشد نه ، بلکه کاری که می کند اشتباه است و می توانید جریمه اش کنید، جریمه هم به معنی تنبیه و دعوا نیست بلکه به معنی محرومیت کوتاه مدت از چیزی که دوست دارد و از این طریق یاد بگیرد که نباید اشتباه کند .

ما را به دیگران معرفی کنید!