سوال شما خیلی کلی است باید در محیطهای دیگر هم چک شود که ببینید که آیا مشکلات ارتباطی و رفتاری دارد یا خیر . ولی کلا بهتر است در یک مرکز کاردرمانی کودکان ارزیابی شود تا اگر هم اشکالی هست حل و فصل گردد.در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!