بهتر است که با مراجعه به مراکز کاردرمانی به صورت کامل ارزیابی شود و از مداخلات کاردرمانی برای رفع مشکل استفاده کنید چون این مسائل باید تا قبل از مدرسه حل و فصل شود.در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!