مشکلات انگیزشی، هیجانی و ارتباطی وجود دارد که مستلزم رسیدگی است. به مراکز کاردرمانی کودکان مراجعه و پس از ارزیابی کامل ، راهکارهای مناسب به شما ارائه می شود این مشکلات اصولا در خلال جلسات بازی و یا موسیقی درمانی و سایر اشکال کاردرمانی حل و فصل خواهد شد اما هر چه سریعتر اقدام کنید(با توجه به سن) خیلی بهتر است .

ما را به دیگران معرفی کنید!