فاکتورهای توجهی و تمرکزی و یادگیری او ایراد دارد باید به مراکز کاردمانی کودکان مراجعه کنید و از مداخلات درمانی استفاده کنید تا مشکلش حل شود بی تفاوتی او هم به همین دلیل است چون خوب یاد نمیگیرد و متوجه نمی شود. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!