بارها در کانال در خصوص لزوم برنامه ریزی برای انجام فعالیتهای روزانه کودکان مطالبی را منتشر کرده ایم حتما مطالعه بفرمایید. ضمن اینکه باید برنامه پذیر و دستور پذیر باشد ساعت بازی مشخص ساعت تکلیف هم مشخص اگر هم مقاومت می کند از جریمه استفاده کنید یعنی محرومیت موقت از چیزی که دوست دارد کمی با فرزندتان قانونمند تر باشید. البته این به معنای دعوا و برخورد خشن و تنبیه اصلا نیست.

ما را به دیگران معرفی کنید!