فاکتورهای توجهی فرزندتون اشکال داره از این جهت ضروری است با مراجعه به مرکز کاردرمانی کودکان کامل ارزیابی بشه و با شناسایی اشکالات راهکار بهبود به شما ارائه شود. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!