نشانه های اضطراب جدایی داره بهتر است که تا دیر نشده با مراجعه به مراکز کاردرمانی کودکان و استفاده از مداخلات بازی و یا موسیقی درمانی این اشکال رو حل کنید تا به مدرسه نرسه و البته با توجه به سن و مسائلی که میفرمایید سریع جواب خواهید گرفت اما تعلل نکنید و به تاخیر نیاندازید. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!