فاکتورهای توجهی، شنیداری، رفتاری همه اشکالاتی دارد که می بایست در خلال جلسات کاردرمانی درمان شود . به مراکز کاردرمانی کودکان مراجعه و از مداخلات کاردرمانی برای رفع مشکل استفاده کنید و تعلل نفرمایید. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!