باید دستور پذیریش را درست کنید به مراکز کاردرمانی کودکان مراجعه نمایید و از راهکارهای درمانی استفاده کنید. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!