اول از همه حتما به یک متخصص مغز و اعصاب کودکان مراجعه کنید و فرزندتان را کامل چک کنید. اگر مشکل جسمی نباشد می بایست با مراجعه به مراکز کاردرمانی کودکان از مداخلات کاردرمانی جهت درمان اشکالات توجهی و حافظه استفاده کنید. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!