برای کاهش ترس فرزندتون قطعا پدر باید تغییر کند و لازم است که از مشاور کمک بگیرید ضمن اینکه این اشکالات محیطی احتمالا آسیبهایی به فرزندتان رسانده است که از این جهت بهتر است کودک را در یک مرکز کاردمانی کامل ارزیابی کنید شاید لازم باشد از مداخلات بازی درمانی و … استفاده نماید. البته تا محیط درست نشود درمان اضطراب فرزندتان هم پایدار نخواهد بود. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!