ضروری است به یک مرکز کاردرمانی کودکان مراجعه نمایید و فرزندتون ارزیابی شود و ریشه مشکل شناسایی و با مداخلات درمانی حل و فصل شود. مشکلات اضطرابی، پرخاشگری و مشکلات رفتاری دارد که باید دقیق بررسی شده و حتما از مداخلات کاردرمانی استفاده کند و قطعا شما هم به درستی نتوانسته اید این مساله را کنترل کنید و در اثر توجه این رفتارهای مخرب در او تقویت شده است. در صورت امکان و تمایل می توانید با تعیین وقت قبلی به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید: 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!