فرزندتون را خیلی قبل تر از اینها می بایست به مراکز کاردرمانی کودکان می بردید و البته حالا هم دیر نشده است . ضرورتا به یک مرکز کاردرمانی کودکان مراجعه کنید و از مداخلات کاردرمانی برای رفع اشکال و بهبود او استفاده نمایید و دیگر بیش از این زمان را از دست ندهید لطفا.در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!