حتما یک مساله اضطرابی برایش پیش آمده است بهتر است به یک مرکز کاردرمانی مراجعه نمایید تا ارزیابی شود و مشخص شود که علت چیست ولی حتما پیگیری کنید مخصوصا که لکنت پیدا کرده است. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!