ممکن است کمبود ویتامین داشته باشد که خب بهتر است توسط پزشک اطفال چک شود در غیر اینصورت با مراجعه به مراکز کاردرمانی باید کامل ارزیابی شود تا علت اصلی شناسایی و راهکار درمانی به شما ارائه شود. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!