قطعا ایراد دارد و شما نباید به هیچ عنوان اجازه این کار را به او بدهید . البته دعوا نکنید که نسبت به این مساله حساس شود و اگر ادامه دار بود و یا وابستگی های دیگری هم به شما دارد، ضرورت دارد به مراکز کاردرمانی کودکان مراجعه و فرزندتان را ارزیابی نمایید. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!