بهتره که وارد اجتماع همسالان بشه مثل مهد کودک و یا سرای محله و مکانهای اینچنینی . اگر بازهم به شما می چسبید و ارتباط نمی گرفت ممکن است بحثهای اضطراب جدایی داشته باشد که در آنصورت با مراجعه به مراکز کاردرمانی کودکان مساله را علت یابی و حل و فصل نمایید. در صورت امکان و تمایل می توانید با تعیین وقت قبلی به کاردرمانی کوشا مراجعه کنید: 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!