حتما مطلب کانال در خصوص مدیریت حسادت فرزندان بزرگتر را مطالعه بفرمایید و از راهکارها به صورت مداوم و با صبر و حوصله استفاده کنید. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!