عدم دستور پذیری، لجبازی و مقاومت ، پرخاشگری اینها بخشی از مشکلاتی است که در توضیحات شما مشخص است بنابراین بدون فوت وقت به یک مرکز کاردرمانی کودکان مراجعه نمایید و مشکلات فرزندتان را تا آسیب جدی ندیده است حل و فصل کنید. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!