فرزندتون قطعا دستور پذیری و مسائل رفتاریش اشکال دارد گویا شما از او دستور می گیرید نه او از شما ؟ که باید با ارزیابی کامل در مراکز کاردرمانی رفتارهایش تا قبل از ورود به مدرسه تصحیح شود در غیر اینصورت با مشکلات زیاد مواجه می شوید. در صورت تمایل و امکان می توانید با تعیین وقت قبلی به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید: 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!