خب چون خودشو زده و به خواسته اش رسیده حالا از این روش استفاده می کند تا به خواسته هایش برسد بخشی از این رفتارها هم به گونه ای نمایشی است که خب بتواند شما را قانع کند . احتمالا وقتی خودش را میزند شما هم به شدت هول می شوید و می ترسید و این واکنش شما به او نشان می دهد که کارش را درست انجام داده است، مدتی بی توجه باشید و سعی کنید با یک فعالیت جایگزین حواسش را پرت کنید و به او نشان دهید که زدن و عصبی شدنش روی شما کارساز نیست بلکه باید با زبان و یا ایما و اشاره بگوید که چه می خواهد و نه با جیغ. البته اینها در صورتی است که فرزند شما مشکلات دیگری نداشته باشد و واقعا فقط لجبازی می کند. اگر با این کار نتیجه نگرفتید و احساس کردید که مساله حادتر شده است حتما می بایست با مراجعه به مرکز کاردرمانی کودکان فرزندتان را ارزیابی کنید تا علت اصلی روشن شود. در صورت امکان و تمایل می توانید به کاردرمانی کوشا با تعیین وقت قبلی مراجعه کنید: 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!