حتما به کاردرمانی کودکان مراجعه نمایید اشکالات رفتاری فرزند شما نیاز به درمان دارد و می تواند در خلال جلسات بازی و یا موسیقی درمانی این اشکالات را حل کنید و خود شما هم لازم است از جلسه فرزندپروری استفاده کنید تا در مدیریت و دستورپذیر نمودن فرزندتان بتوانید بهتر عمل کنید. در صورت امکان و تمایل ، با تعیین وقت قبلی، می توانید به کاردرمانی کوشا مراجعه نمایید. 88919230

ما را به دیگران معرفی کنید!