فرزند شما باید از جلسات منظم روان درمانی استفاده کند . ضمن اینکه درمان دارویی هم باید ادامه دهد و شاید لازم باشد داروهایش را هم تغییر دهند.

ما را به دیگران معرفی کنید!